Lāčplēša iela 88, Rīga, Latvija
0.00 EUR
AUTORIZĀCIJA
Cena:
45.00-7441.42

Interneta veikala lietošanas un pirkuma noteikumi

Lai lietotu SIA "Money Express", reģ. nr. 40103317582, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 88-1, Rīga, LV-1003, (turpmāk tekstā – Pārdevējs) interneta veikalu vietnē www.moneyexpress.lv un/vai veiktu tajā pirkumus, lūdzu iepazīstieties un akceptējiet zemāk pievienoto Pārdevēja piedāvāto pirkuma noteikumu kopumu (turpmāk – Noteikumi):

Vispārīgie noteikumi:

1. Saskaņā ar šiem Noteikumiem Pārdevējs pārdod preces, kas izvietotas Pārdevēja interneta veikala vietnē www.moneyexpress.lv (turpmāk – Interneta veikals). Pircējs pērk un pieņem preci atbilstoši sortimentam, kuru tas norāda Interneta veikala vietnē veiktajā pasūtījumā (turpmāk – Pasūtījums). Īpašuma tiesības uz preci pāriet Pircējam ar preces pirkuma maksas pilnīgas samaksas un saņemšanas dienu.

2. Ja preču pirkuma līgums (Pasūtījums) tiek noslēgts Interneta veikalā, starp Pārdevēju un Pircēju tiek noslēgts distances līgums. Tiesības, kas izriet no distances līguma piemērojamas Pircējam, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem uzskatāms par patērētāju (fiziskām personām).

3. Piekrītot šiem Noteikumiem, Pircējs apstiprina, ka ir pilngadīga rīcībspējīga persona. Ja Pircējs ir juridiskā persona, tās rīcība rīkojas tam atbilstoša pilnvarota persona. Pircējs apliecina, ka lietos Interneta veikalu saskaņā ar normatīviem aktiem. Jebkāda Noteikumu vai normatīvo aktu pārkāpuma gadījumā Pārdevējam ir tiesības nekavējoties atkāpties no līguma par Pircēja veikto pirkumu un/vai liegt Pircējam Interneta veikala lietošanu.

Cena un norēķinu kārtība:

4. Interneta veikalā visas preču cenas ir norādītas, ņemot vērā PVN likumdošanas aktos noteiktajā apmērā (0%). Pircējs, apstiprinot Pasūtījumu, piekrīt spēkā esošās preces cenas apmaksai.

5. Ja prece tiek piedāvāta par īpaša piedāvājuma cenu (akcijas cenu), tad minētais piedāvājums spēkā ir laika posmā, kas norādīts pie preces.

6. Papildu preces cenai Pircējs maksā par preces piegādes pakalpojumu, ja konkrētajam piegādes veidam noteikta maksa. Pircējam ir pienākums segt Pārdevēja izdevumus par piegādi piegādes pakalpojuma cenas apmērā arī gadījumā, ja prece nav piegādāta Pircējam tā vaina, ka arī atkārtotas piegādes izdevumus, ja par tādu puses ir vienojušas.

7. Samaksu par preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var veikt, veicot maksājumu skaidrā naudā Pārdevēja filiālē pie preces saņemšanas, vai veicot apmaksu saskaņā ar Pārdevēja iesniegtu rēķinu tajā noteiktajā termiņā, ar naudas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto Pārdevēja bankas kontu.

8. Samaksa par preci nosacījumi var būt atkarīgi no Pircēja izvēlētā preces piegādes veida un Pārdevējam ir tiesības tos vienpusēji grozīt.

9. Preces pirkumu maksas samaksu apliecina maksājumu apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums, kases čeks). Ja Pircējs veic apmaksu ar bankas pārskaitījumu, tad par samaksas dienu tiek uzskaitīta diena, kad maksājums saņemts Pārdevēja bankas kontā.

Preces pasūtīšana un piegāde:

10. Lai veiktu preces pirkumu, Pircējs, kas piekritis šiem Noteikumiem, aizpilda pasūtījuma veidlapu Interneta veikala vietnē un to akceptē, nospiežot pogu ar attiecīgu norādi. Pasūtījuma akcepts ietver Pircēja pienākumu veikt samaksu. Pārdevējs pēc Pircēja pasūtījuma saņemšanas nosuta apstiprinājumu par pasūtījuma spēkā stāšanos un izpildi.

11. Preces piegāde Pircējam tiek veikta Pircēja izvēlētajā veidā, pēc pirkuma maksas un izvēlēta piegādes pakalpojuma cenas samaksas. Pārdevējs 1 darba dienu laikā pēc maksāšanas saņemšanas paziņo Pircējam uz kādu no norādītajiem kontaktiem (e-pasta adrese, tālruņa numuru) par preces gatavību piegādei.

12. Preces piegāde notiek atbilstoši pasūtījumā norādītajam un par pasūtījumā noteikto piegādes pakalpojuma cenu.

13. Preces piegāde atbilstoši pasūtījumam uzskatāma par veiktu un pasūtījums par izpildītu, ja prece nodota ar Pircēju saskaņotā laikā un filiālē Pircējam vai tā pilnvarotajai personai, pārliecinoties par tās identitāti un pilnvarojumu saskaņā ar personu apliecinošu dokumentu (pasi, ID karti) un pilnvaru.

14. Ja prece tiek piegādāta, izmantojot pakomāta pakalpojumus, prece piegāde atbilstoši pasūtījumam uzskatāma par veiktu un pasūtījums – par izpildītu brīdī, kad Pircējs, izmantojot saņemto paziņojumu īsziņas un/vai e-pastā veidā par preces piegādi pakomātā un pakomāta durvju atvēršanas kodu, izņem preci no pakomāta.

15. Prece tiek piegādāta iepakojumā.

Preces lietošana un kvalitāte:

16. Pārdevējs garantē pārdodamās preces atbilstību standartiem. Preces attēlojums Interneta veikalā nevar atšķirties dabā. Pārdevējs negarantē preces atbilstību jebkādām Pircēja vēlmēm vai izmantošanas mērķiem.

17. Pretenzijas par preces atbilstību līguma noteikumiem tiek risinātas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām.

Pušu saistības un citi noteikumi:

18. Pircējs var iesniegt iebildumu par preces pirkuma darījumu elektroniskā veidā, nosūtot uz e-pasta adresi: [email protected] . Pārdevējs ne vēlāk ka 15 (dienu) laikā sniedz atbildi uz Pircēja iebildumu. Strīdi par saistību izpildi tiek risināti sarunu ceļā.

19. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, pamatojoties uz Ministru Kabineta Instrukcijas Nr.255 "Instrukcija par distances līgumu" 22.2. punktu, "ja preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā".

20. Pircējs piekrīt savu fiziskās personas datu , kas noradīti pasūtījuma un/vai iegūti lietojot Interneta veikalu, apstrādei Pasūtījuma (līguma) izpildes vajadzībām, tajā skaitā, nododot trešajām personām piegādes nodrošināšanai, maksājumu apstrādei, pircēju datu bažu un statistikas veidošanai.

21. Ja Puses nevienojas citādi, Pircējs atļauj Pārdevējam apstrādāt Pircēja fiziskās personas datus, datus par veiktajām transakcijām (pirkumiem), identificējošus kodus, lai nodrošinātu Pārdevēja pakalpojumu un papildpakalpojumu izplatīšanu un pilnveidošanu, šo Noteikumu spēkā esamības laikā un 6 mēnešus pēc tam, kad Noteikumi nav spēkā (darījums izpildīts).

22. Interneta veikala vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Lietojot šo mājas lapu, Pircējs piekrīt sīkdatņu lietošanai veiktspējas/analītiskiem mērķiem.

23. Pārdevējs saziņai ar Pircēju izmanto Pircēja norādīto e-pasta adresi un/vai mobilā telefona numuru. Visi paziņojumi, kas Pircējam tiek piegādāti uz Pasūtījumā norādītu e-pasta adresi un telefona numuru, uzskatāmi par saņemtiem.

24. Apmeklējot Interneta veikalu, veicot Pasūtījumu tajā, Pircējs piekrīt šiem Noteikumiem, ieskaitot tos, uz kuriem šeit ir publicētas atsauces saišu veidā. Jebkuri jauni pakalpojumi un Interneta veikala funkcionalitātes, attiecas šiem Noteikumiem. Pārdevējam ir tiesības grozīt šos Noteikumus jebkurā laikā, publicējot šajā vietnē, un Pircējam ir pienākums izskatīt Noteikumus pirms Interneta veikala lietošanas un pasūtījuma veikšanas. Interneta veikala lietošana, pasūtījuma veikšana pēc jebkādu Noteikumu izmaiņu publicēšanas kalpo kā Pircēja piekrišana šiem grozījumiem.

25. Pārdevējā Interneta veikala kontaktinformācija: tālruņa numurs: + 371 80 80 80 80; e-pasta adrese: [email protected] .